תנאי שירות לאחסנת טובין של ישראסטורג'

עדכון אחרון: 10.06.2017

ברוכים הבאים לישראסטורג'!

תודה על השימוש במוצרים ובשירותים שלנו ( "השירותים"). השירותים מסופקים על ידי

ישראסטורג' בע"מ (ישראסטורג'), הממוקם ב : מרחוב האשל 7  "הבית של גלילאו 1", בניין B,  פארק תעשייה דרומי - קיסריה.

השימוש בשירותינו כרוך בהסכמתך לתנאים וכללים אלו. אנא קרא אותם בקפידה.

מבוא – פרשנות, שינויים והגדרות

  1.1  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי-נפרד הימנו.

  1.2  כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם הנוחות ואין ולא ינתן להן משקל לצורך פירושו.

  1.3  מוסכם בין הצדדים, כי הסכם זה ביחד עם מסמך ההזמנה ממצה את ההסכמות, ההתניות ההצהרות והיחסים המשפטיים בין הצדדים.

  1.4  לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה לאחר מועד חתימתו, אלא-אם-כן נעשו בכתב, ונחתמו על-ידי הצדדים.

ה  1.5 למטרות הסכם זה, תנאי ההגדרות המפורטים להלן מופיעים בטקסט בהדגשה ולהםהמשמעויות הבאות:

"ארגז" ו / או "מיכל פלסטיק ו/או כלי אחסון" – מיכל פלסטיק עמיד מיועד לשימוש תעשייתי, שבו ארוזים החפצים של הלקוח. מידות הארגז המופיעות באתר החברה עשויים להיות שונים מהמצוין בהסכם אך מידת הנפח הפנימי לא תפחת מ 50 ליטר.

"חפץ יחיד" ו / או "חפץ גדול מימדים" – ציוד, ציוד ספורט, תיקים, קופסאות, מזוודות, ריהוט וחפצים קטנים אחרים במשקל עד 20 ק"ג וגודל של 3 מימדיו אינו עולה על 150 ס"מ.

"מיכל ו/או כלי אחסון ו/או ארגז להשכרה" – כלי אחסון השייך לחברה ומיועד להשכרה השימוש האישי של הלקוח למשך תקופה מוגדרת, אך לא יותר מחמישה (5) ימים .

"תעריפים" - רשימת עלות השירותים הניתנים על ידי החברה והמפורטים בנספח "תעריפים עבור שירותים שניתנים" לחוזה זה. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי לשנות את מחיר השירותים שניתנים ללקוח. כניסתם לתוקף של התעריפים החדשים הוא מיום פרסומן באתר החברה.

"טובין ו/או דברים וחפצים" - רכושו של לקוח, לרבות רכוש אשר ארוז באופן עצמאי ע"י הלקוח לתוך הארגז שבבעלות החברה ו / או פריטים גדולים אשר ארוזים באופן עצמאי על ידי הלקוח בעטיפת אריזה/ או רכוש, ארוז באופן עצמאי על ידי הלקוח בתוך קופסת קרטון המיועדת לאחסון על גבי משטח בעת הזמנת שירותים "אחסון על גבי משטח."

אחסון על גבי משטח - שירות המסופק על ידי החברה, שהינה השכרת מקום לאחסון על גבי משטח בתוך מחסן החברה. השירות ניתן בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 9 בחוזה זה.

 "אתר" - אתר האינטרנט של החברה בכתובת הבאה: www.istrastorage.co.il.

"הזמנה"- שירותים מסוימים מתוך הרשימה המוצגת באתר שצוינו על ידי הלקוח בעת בקשת הזמנה וקבלת הצעת מחיר, לפי מחיר תנאים הקיימים בעת הרישום של בקשה זו, כמו כן אספקה ע"י הלקוח את פרטי בנק השייכים לו, פרטים של כרטיס אשראי אשר ישתמש בו הלקוח לצורך ביצוע תשלומים עבור שירותים שניתנו על ידי החברה.

"אספקת ארגזי אחסון" – שירותי שליחה/אספקה של ארגז ריק לכתובת שצוינה על ידי הלקוח, לצורך אריזה עצמאית של חפצים והעברת הארגזים לידי הלקוח או אדם מיופה כוח ע"י הלקוח.

"משלוח אקספרס /דחוף" - משלוח של ביום של הזמנת ארגזים / או חפצים בודדים, אם ההזמנה בוצעה לא יאוחר משעה 12:00 בצהרים ביום של ההזמנה ואושרה ע"י החברה.

"איסוף הארגזים" – שירותי איסוף של ארגזי אחסון ארוזים או חפצים בודדים, מהכתובת שאליה סופקו הארגזים הריקים והובלתם אל המחסן של החברה.

"החזרת ארגזים" - שירותי שליחה של ארגז ארוז של לקוח ו/או פריטים בודדים מהמחסן של החברה לכתובת שצוינה על ידי הלקוח, והעברתם ללקוח או לאדם מיופה כוחו של הלקוח.

"החזרת אקפסרס / דחופה" - החזרת הארגזים / או חפצים בודדים, בתנאי שההסדר נעשה עד השעה 12:00 בצהריים ואושר על ידי החברה.

"שירות" - תחת שירותי החברה הכוונה לשירותים הניתנים ע"י החברה אך ללא הגבלה לשירותים אלה, אספקת ארגזי אחסון ריקים להשכרה ע"י החברה, אספקת משטח במחסן להשכרה עבור פריטים בודדים, מכירת חומרי אריזה ושירותים אחרים בהתאם לתעריפים של החברה.

"חוט סגירה" – חוט בלסטיק ממוספר לשימוש חד פעמי אשר ישמש לנעילת כיל האחסון.

"הסכם משתמש" – מסמך הנמצא באתר האינטרנט של החברה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

2.  מטרת ההסכם

  החברה תעניק ללקוח שירות לאחסון זמני ובשכר של טובין השייכים לו. השירות נועד למטרת אחסון של רכוש/ציוד/חפצים אישיים של הלקוח, כמו גם מתן שירותים אחרים הנמצאים ברשימה למתן שירותים ותעריפיהם אצל החברה הכל בהתאם לתנאי הסכם זה. הלקוח מתחייב לשלם עבור השירותים המוזמנים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.

3.  הפסקת מתן שירותים

  לחברה יש את הזכות המלאה להפסיק את מתן שירותיה ללקוח ו/או לסרב לתת אותם מלכתחילה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.  ההזמנה, סוג הטובין המאוחסנים ותקופת ההסכם

  4.1  הלקוח מזמין בזאת מהחברה שירות אחסנת טובים שלו או כל שירות אחר הניתן על ידי החברה בתמורה כספית כמפורט בהזמנה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  4.2 תקופת ההסכם תהא לתאריך מסוים, החל מיום חתימת הסכם זה. למרות האמור בסעיף זה החברה תהא זכאית לסיים את התקשרותה עם הלקוח בטרם יבוא הסכם זה על סיומו, ובלבד ונתנה על כך התראה של 5 ימי עסקים ללקוח.

  4.3  תקופת האחסון יכולה להיות מוארכת בהסכמת שני הצדדים לתקופות חודשיות עד לתקופה כוללת של 6 חודשים.

5.  הצהרות החברה:

  החברה מצהירה כי:

  5.1  היא מסוגלת לבצע את התחייבויותיה על-פי הסכם זה, פרט למקרה של התערבות כוח עליון.

  5.2  כי ברשותה הידע, העובדים והכלים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיה עפ"י ההסכם.

  5.3  כי היא בעלת יכולת וניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית נאותה וכי העובדים מטעמה שיעסקו בביצוע ההתחייבויות על-פי הסכם זה גם הם בעלי יכולת וניסיון ורמה מקצועית נאותה כאמור.

  5.4  כי היא ועובדיה ישתמשו במיטב כוחותיהם, כישוריהם, ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע ההתחייבויות על-פי הסכם זה.

6.  התחייבויות החברה:

  החברה מתחייבת בזאת כלפי הלקוח בין היתר כלהלן:

  6.1  לשמור על בטיחותו ותקינותו של הארגז אשר נעטף וננעל בחוט סגירה של החברה בנוכחותו של הלקוח, כמו כן לשמור על השלמות והבטיחות של העטיפה וסרט הבטיחות שבהם עטוף פריט בודד.

  6.2  לדאוג לכך כי מתחם האחסון של החברה יהיה סגור ולא נגיש לציבור הרחב מטעמי בטחון ובטיחות.

  6.3  להימנע  מלהשתמש בארגזי הלקוח ובפרטיו וחפציו האישיים ללא הסכמתו, וכמו כן לא לאפשר לצד שלישי כל שימוש בהם בשום אופן, מלבד מהמקרים שהשימוש בארגז ואו הפריט הכרחי לשמירה על בטחונו ובטיחותו ואינו סותר את החוזה הנוכחי ו/או בהתאם לחריגים המפורטים בהסכם זה.

  6.4  החברה תספק ללקוח עמדה בחצריה לצורך אריזה וכמו כן חומרי אריזה וקופסאות קרטון בתשלום בגודל 1 מטר מרובע 1 (גובה – רוחב- עומק) שלתוכם יניח הלקוח את חפציו באופן עצמאי. הקופסאות מוטבעות בברקוד ייחודי בנוכחות הלקוח וממוקמות על גבי משטח.

  6.5  החברה תאפשר ללקוח לערוך לצרכיו הוא רשימת מלאי של הקופסה ולצלם את התכולה הארוזה מלמעלה. כל הנתונים יוכנסו לכרטיס האישי של הלקוח.

  6.6  למלא את תפקידה במסירות, בנאמנות, בשקדנות ולהשתמש בכל כישוריה וניסיונה לצורך מתן השירות המוזמן על ידי הלקוח.

  6.7  במידת הצורך ולפי דרישת הלקוח תספק החברה ארגזים ו/או מכלי אחסון עד לבית הלקוח באמצעות נהג מטעמה אשר ימתין בבית הלקוח עד 60 דקות לצורך איסוף הכבודה. המתנה מעל ל 60 דקות תהיה מחויבת בתשלום נפרד בהתאם לתעריפי החברה. שירות זה יינתן ללקוח בהתקיים התנאים הבאים:

  א. הלקוח יבטיח כי לעובדי החברה או לכל צד שלישי הפועל מטעמה של החברה, יש גישה חופשית אל חצרי הלקוח לצורך מתן השירותים המוזמנים ע"י הלקוח.

  ב. כל אספקה, הובלה, החזרה יכולים להתבצע בתנאי שיש בחצרי הלקוח מדרגות סטנדרטיות, מעלית פעילה ופתחי מעבר סטנדרטיים המאפשרים לעובדי החברה ונציגיה גישה חופשית לאספקת מכלי האחסון ואיסופם.

  ג. בעת ההזמנה יודיע הלקוח ​​לחברה בטלפון, באימייל או באמצעות אתר האינטרנט של החברה לגבי קיומו של אינטרקום, שומר, שערי כניסה / יציאה , וכן לגבי תקלות באינטרקום, במעלית אם ישנן וכן להצהיר כי ישנו כביש גישה לחצרי הלקוח.

  ד. הלקוח ידאג לחנייה זמינה עבור הרכב ברדיוס של 25 מטר מהכניסה לחצריו.

  ה. הלקוח ידאג להיות נוכח במקום בעצמו בעת אספקת השירות לחצריו או לחילופין ידאג לנוכחות נציג מטעמו שמלאו לו 18 שנים.

  ד.. ד

7.  הצהרות והתחייבויות הלקוח.

  7.1  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהחברה איננה אחראית בשום אופן ופנים לתוכן המאוחסן בתוך כלי האחסון או לכל פריט מאוחסן אחר ותפקידה הינו לאחסן את הטובין עבור הלקוח ולא מעבר לכך.

  7.2 הלקוח מצהיר כי הובהר לו על ידי החברה כי המשקל המקסימלי לתכולת כלי האחסון הינה 20 ק"ג.

  7.3 הלקוח מצהיר כי הטובין המאוחסנים שייכים לו ונמצאים בבעלותו.

  7.4 הלקוח מצהיר כי הובהר לו והוא מסכים לכך שהוא נושא באחריות בלעדית ומלאה עבור אריזת הטובין שלו . ללקוח הובהר כי הטובין צריכים להיות ארוזים באופן שיבטיח את בטיחותם ושלמותם במהלך ההובלה והאחסון והוא מסכים לכך שהחברה אינה אחראית לשלמות טובין שלא נארזו כראוי.

  7.5 מובהר בזאת ללקוח והוא מסכים לכך כי שלמות כלי האחסון בו אוחסנו הטובין מהווה ראיה לכך כי הטובין נשמרו כראוי על ידה ובהתאם להוראות הסכם זה.

  7.6 הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם על ידו לכלי האחסון בעת אריזתו או פריקתו על ידי הלקוח.

  7.7 הלקוח מצהיר ומסכים בזאת שהטובין המאוחסנים ייחשבו לשלמים כשאין כל נזק גלוי לעין לכלי האחסון , ו/או האריזה של הטבין הממוקמים על המשטח.

  7.8  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט לאחסן בכלי האחסון או על משטח האחסון שהוקצה לו את הטובין הבאים:

  א. נשק, חומרי נפץ, חומר דליק (גז, נפט, קרוסין בנזין, סולר, דיזל, צבע, לכה, נוזל הצתה/ נוזל מילוי למצית, מסיר לק, וכו '), זיקוקין וכד' .

  ב. מזון אורגני: פירות, ירקות, בשרים, גבינות, ריבות, חמוצים ו/או כל מוצר אחר העלול להפיץ ריח ו/או להתקלקל.

  ג. בעלי חיים, ציפורים, חרקים, זוחלים, תרביות פטריות וחיידקים וכד'.

  ד. טובין שאחזקתם אסורה על פי דין כגון: סמים, רכוש גנוב, חומר פורנוגרפי אסור וכל דבר שהפצתו או אחסונו עלולים להעמיד את הלקוח לדין.

  ה. טובין או פריטים שפולטים ריח, רעש או משנים מרקם וטובין העשויים מחומרים רעילים ו / או פולטים ריחות וגזים.

  ה. מכשיר חשמל ואלקטרוניקה העלולים להשמיע קולות וצלילים, מכשירים שלא פורקו מהם מסוללות ומטענים, דברים או חפצים שעלולים להגדיל או להקטין צורה באופן בלתי נשלט, וכן כל השאר וחפצים שעשויים לגרום נזק לארגז/ים, קופסאות על משטח או לחפצים בודדים של לקוחות אחרים או לעובדים של החברה.

  ו. נוזלים על כל סוגיהם.

8.  אחריות הלקוח

  הלקוח מתחייב לעמוד בכל הוראות סעיף 4 על כל סעיפי המשנה שבו והוא נושא באחריות משפטית וכספית בלעדית ומלאה בגין אי קיום הוראות הסעיף הנ"ל. מוסכם בין הצדדים, כי הצעות המחירים והתנאים שינתנו ללקוחותיה של החברה ייקבעו על-פי שיקול-דעתה הבלעדי של החברה.

9.  במקים הבאים תהיה החברה או מי שפועל מטעמה ואו גורמי אכיפת החוק רשאים בכל עת להסיר את עטיפת מיכל האחסון ו/או האריזה של הטובין או חלק ממנה, וליידע את הלקוח על כך בכל דרך שתיבחר:

  א.במקרה של דרישה לעשות זאת מצד רשויות אכיפת החוק, המשטרה, שירותי הכבאות, הרשויות המקומיות או בהתאם לצו בית משפט.

  ב. במידה ואצל החברה יהיה חשש סביר כי מיכל האחסון ו/או הטובין מכילים פריטים אסורים המפורטים לעיל בסעיף 7.8 להסכם זה.

  ג. אם החברה תהיה סבורה  כי הדבר דרוש והכרחי הכרחי למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש או לנפש או לטובין עצמם.

10.  התמורה

10.1.  התשלום עבור דמי שכירות של כלי האחסון ואחסון הטובין אצל החברה הינו בהתאם לתעריפים ולתנאים של החברה המפורטים בהסכם זה. התשלום עבור שירותי החברה יכול להתבצע בדרכים הבאות: באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או במזומן. התשלום יבוצע מראש עבור כל תקופת השכירות ואחסון המצוינת בהסכם זה. התשלום עבור תקופות נוספות יבוצע תוך 5 ימים לכל המאוחר ממועד תחילתה של כל תקופה.

10.2.  ללקוח יש את הזכות להשתמש בשירותים אחרים הניתנים על ידי החברה על פי הסכם זה, לרבות, אך לא רק, רכישה של אריזות וחומרי אריזה ועטיפה נלווים אחרים מהחברה, ההשכרה של ארגזי החברה למשך זמן מוגדר, ושירותים אחרים על פי התעריפים של החברה. תשלום עבור שירותים אלה יכול להתבצע באמצעי התשלום המפורטים בסע' 10.1 לעיל.

10.3.  מועד תחילתו של הסכם זה החל ממועד העברת מכל האחסון ללקוח ו / או ביום של אחסנת הטובין ו/או הצבתם  על משטח אחסון בחצרי החברה. תקופת הסכם זה היא ל חודש ימים מיום תחילתו על האפשרות לחידושו אוטומטית לתקופות חודשיות נוספת עד לתקופה מקסימלית כוללת של 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף.

  מובהר בזאת כי במידה והלקוח לא יודע לפחות 2 ימי עסקים מראש לחברה על רצונו להפסיק את קבלת השירות, ההסכם יחודש אוטומטית והתשלום עבור תקופות החידוש יבוצע בהתאם להוראות הסכם זה.

10.4.  תקופה מינימלית של הסכם זה לא תפחת מחודש ימים קלנדרי כשהזמנה מינימלית הינה לפחות חמש (5) מכלי אחסון ו / או 5 חפצים בודדים, ככתוב להלן בחוזה "תקופת השכרת ארגזים מינימלית".

  תקופת אחסנה מינימלית לכמות שהינה פחות מ 5 כלי אחסון ו/או חפצים בודדים ארגזים לא תפחת מתשעים משלושה חודשים.

10.5.  בעת החזרת פריטי הלקוח ללקוח מארגזי אחסון/ או פריטים בודדים ו / או פריטים המאוחסנים על גבי משטחים, הלקוח יחתום על אישור החזרה/קבלה. לאחר החתימה חלה אחראיות מלאה על הלקוח בעבור רכושו, ומרגע זה ואילך החברה אינה נושאת בשום אחריות עבור הטובין של הלקוח.

10.6.  במקרה של הארכת תקופת השירות התשלום עבורו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. הלקוח מתחייב לספק את פרטי כרטיס האשראי האישי שלו  לאתר החברה או לנציג בטלפון לצורך חיוב אוטומטי עבור כל תקופת שירות נוספת.

10.7.  במידה והתשלום מתבצע במזומן או בהעברה בנקאית , הלקוח מתחייב לשלם לחברה מראש את מלוא התשלום עבור השירותים.

10.8.  הלקוח רשאי בטרם עת ובאופן חד צדדי עם הודעה מוקדמת של לא פחות מ 2 (שני) ימי עסקים לפני מועד תום תקופת השירות - לבטל את חוזה לפני תום תקופת המינימום , ולהזמין החזרת מיכלי אחסון ו/או פריטים בודדים מהמחסן של החברה ובלבד שהלקוח שילם את כל  התשלומים עבור כל השירותים של החברה שניתנו לו כולל תשלום עד תום תקופת השירות המקורית וכולל דמי השכרת מיכלי אחסון לפי הכמות המינימלית שנקבעה בהסכם.

10.9. כל התשלומים שיבוצעו על ידי הלקוח לחברה הינם סופיים ולא ניתנים להשבה.

10.10. ניתן לקבל מידע מפורט עבור תעריפים ותשלומים בשירות לקוחות בטלפון 077-3609990, או באתר האינטרנט של החברה, או בדואר אלקטרוני: info@israstorage.co.il

10.11. חתימה הלקוח על תעודת החזרה/קבלה מהווה ראיה חותכת לכך כי השירותים המוזמנים סופקו ללקוח במלואם ולשביעות רצונו.

10.12.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות השירותים הניתנים ללקוח ואת הסדרי התשלום בגין תקופות ההארכה של השירות ללא הודעה מוקדמת ללקוח ועל הלקוח לברר מעת לעת מול משרדי החברה את העלויות העדכניות של השירות. החברה תכבד את התחייבויותיה המוטלות עליה מכח ההסכם הנוכחי. הלקוח מביע מראש את הסכמתו כי על תקופות החידוש יחולו התעריפים הנהוגים בחברה בעת חידוש התקופה.

11.  שירותי אספקת מכלי אחסון.

11.1 לאחר הזמנת השירותים על ידי הלקוח תיצור החברה או מי מטעמה קשר עם הלקוח  לצורך אישור סופי של ההזמנה.

11.2. הלקוח רשאי להזמין לביתו מיכלי אחסנה מהחברה ואספקת המכלים ללקוח תתבצע על פי ובהתאם לזמנים שנקבעו ע"י הלקוח בתיאום עם החברה, ביום ובמרווח שעות שאישר הלקוח, ועל הלקוח להיות נוכח במועדים ובמקום שנקבעו ולאפשר גישה למקום לנציג החברה.

11.3. בעת מסירת מכלים ריקים ללקוח יחתום הלקוח על הסכם זה ועל טופס מתאים בפנקס ההזמנות.

11.4. במידה והלקוח יחפוץ במכלים ו/או ארגזים ריקים לצורך מעבר דירה/ או מטרות אישיות אחרות ולא למטרת אחסון בחצרי החברה, יהיה עליו לבצע רישום והזמנה מוקדמת באתר החברה או ליצור קשר עם שירות לקוחות לצורך רישום וביצוע הזמנה שבמסגרתה יקבעו  מועדים לאספקת המכלים לכתובת הלקוח. השירות הנ"ל מתאפשר אך ורק בתנאי של תשלום מלא עבור שירות זה וכמו כן תשלום מקדמה בשווי כל כמות הארגזים שסופקו בהתאם לסעיף "תעריפי שירותים הניתנים ע"י החברה" הנמצא באתר של החברה באינטרנט. תשלום עבור שירות זה ומקדמה מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעת ביצוע ההזמנה או בעת העברת הארגזים ללקוח. החזרת המקדמה ללקוח מתבצע בתוך 2 ימי עבודה מתאריך סיום תקופת השכרת המכלים/הארגזים והחזרתם במצב תקין לידי החברה. ביום סיום תקופת ההשכרה החברה תבצע איסוף המכלים/הארגזים מכתובת הלקוח במועד שיתואם בין הצדדים.

11.5 בחתימתו על חוזה זה, הלקוח מקבל את כל התנאים של הסכם המשתמש, הסעיף "התעריפים עבור השכרת מקום ושירותים אחרים, המפורסמים באתר האינטרנט של החברה ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה הנוכחי.

11.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני משלוח הארגזים, ובלבד שתיידע את הלקוח על כך לא יאוחר מ -24 שעות ממועד הזמנת המשלוח.

12.  הובלת הארגזים ו/או פריטים בודדים למחסן של החברה

12.1  באם הלקוח יזמין הספקה ואחסון של 5-9 ארגזים ריקים,  החברה תספק לו 60 דקות המתנת של נהג הובלה חינם וזאת לצורך אריזה בתוך הארגזים ו/או עטיפת פריטים בודדים בחומרי עטיפה וזאת לצורך הובלתם על ידי צוות ההובלה מובילה את הארגזים למחסני החברה. בתום 60 דקות ההמתנה ישלם הלקוח לחברה מחיר מלא עבור שירות "הובלה נוספת של ארגזים" בהתאם לתעריפי החברה עבור שירות זה . אין משמעות האמור לעיל שהחברה תסכים לעכב את הנהג מעבר ל 60 דקות ההמתנה המקוריות.

12.2. במידה והלקוח יזמין משלוח של יותר מ 10 מכלים/ארגזים יהיה חובה עליו לתאם זמני הובלת ארגזים ו/או פריטים בודדים למחסן, עם החברה מראש. החברה תספק ללקוח מכלי אחסון אשר יהיו ברשותו לתקופה של 48 שעות ממועד אספקתם על מנת לאפשר לו לארוז את הטובין בתוכם. עם קבלת הודעת הלקוח או בתום ה 48 שעות לפי המוקדם מבין השניים  החברה תוביל את הארגזים ו/או פריטים בודדים למחסניה.

12.3 הצדדים מסכמים בזאת כי במידה והלקוח לא יספיק לארוז את הטובין שלו ולסדרם בתוך מכלי האחסון תוך 48 שעות יהיה עליו לשלם לחברה פיצוי השווה לדמי השכרת מכלי אחסון/ארגזים לתקופה של 5 ימים מיום אספקת המכלים/ארגזים לידיו. בחלוף 5 ימים ובמידה והמכלים לא הוחזרו לידי החברה יהיה על הלקוח לשלם את תמורתם לחברה בהתאם לתעריפיה.

12.4 בעת אריזת חפצים ופריטים בודדים הלקוח חייב לקיים את התנאים הנוגעים למהות הפריטים המאוחסנים, סוגם משקלם ומידותיהם.

  12.5 הלקוח חייב לוודא שכל הפריטים נארזים בארגזים/מכלים שסופקו לו, וכי שום פריטים אינו בולט מחוץ לכלי האחסון. מכסה הארגז/המכל חייב להיסגר בשלמות וללא מאמץ. במקרה של הפרת סעיף זה וגרימת נזק לכלי האחסון מתחייב הלקוח לשלם לחברה את מחירו המלא של הכלי הניזוק בהתאם לרשום בסעיף "תעריפי החברה בעבור השירותים הניתנים".

12.6 בעת הובלת הארגזים ו/או פריטים בודדים החברה תנקוט בפעולות הבאות  והלקוח מסכים לכך מראש:

12.7 עובד החברה עורך בדיקה חיצונית ושטחית של החפצים הארוזים, בודק את טופס המילוי של החפצים הארוזים מטעם בדיקת התאמה לסעיפים 4,5,6 של החוזה הנוכחי.

12.8.הלקוח או עובד החברה מבצע צילום של הארגז מלמעלה. התמונה תשמר בידי החברה.

12.9. עובד צוות ההובלה סוגר ונועל את כלי האחסון עם חוט נעילה ממוספר במספר סידורי.

12.10 הלקוח אורז ועוטף כל פריט בודד באופן עצמאי בסרט פלסטיק שיסופק לו על פי תעריפי החברה כמפורט בסעיף "תעריפי החברה בעבור השירותים הניתנים" .עובד החברה בודק את אמינות ובטיחות האריזה והעטיפה ועוטף את החפץ /הפריט הבודד בגומיית בטיחות מפלסטיק והוא ישמר בצורה הזאת עד תום תקופת אחסנת החפץ/פריט בודד.

12.11 עובד צוות ההובלה/משלוחים והלקוח חותמים על טופס בפנקס ההזמנות ועל ההסכם הנוכחי ב 2 עותקים. לכל ארגז מוקצה מספר ו/או ברקוד ייחודי לזיהוי במערכת החברה. לכל חפץ/פריט בודד וקופסה לאחסנה על המשטח מוקצה ברקוד ו/או מספר ייחודי לזיהוי במערכת החברה.

12.12 מוסכם כי במידה והלקוח מבטל את כל השירותים שהזמין מהחברה לאחר אספקת ארגזים לביתו הוא יהיה מחויב לשלם את שווי ההזמנה במלואו.

12.14 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני משלוח מכלי האחסון וזאת בהודעה מוקדמת ללקוח לא יאוחר מ -24 שעות ממועד הזמנת המשלוח.

13.  הפרת ההסכם.

  13.1 אי תשלום בעד שירות האחסנה במועד ו/או אי דרישת המאוחסנים מהחברה בתום תקופת השכירות תתפרש כאילו הלקוח ויתר על המאוחסנים ואין לו בהם עניין כלשהו.

13.2 היה והלקוח לא ישלם עבור שירותי האחסון או לא ידרוש את המאוחסנים בתום תקופת האחסנה תהיה החברה רשאית לאחר תקופת המתנה של 30 ימים להתפטר מהמאוחסנים בכל דרך שתמצא לנכון וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בעניין זה.

14.  הודעות

  כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על-פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על-ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

Регистрация

Авторизация